Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Gebruiker: PRINTCONCEPTS BV, de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper;
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker, koper;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever.

Artikel 2 - Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan gebruiker van de diensten van derden gebruik maakt;
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.4 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn 
of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
3.2 Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel; 
b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door gebruiker uitgebrachte offerte;
c) bij gebreke daarvan, door de overhandiging door opdrachtgever aan gebruiker van het te bewerken product en/of van relevante bescheiden, zaken, die nodig zijn voorde opdracht;
3.3 Indien de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;
3.4 De door gebruiker opgegeven levertijden zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
3.5 De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers-, reis- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.7 Indien gebruiker met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
3.8 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijk persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
3.9 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en conform de eisen en specificaties door de Nederlandse wetgeving gesteld;
4.2 Gebruiker stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voorzover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
4.3 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, bescheiden, materialen en/of het te bewerken product, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen;
4.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;
4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
4.7 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 - Zet-, druk-, film- of andere proeven
5.1 Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van gebruiker ontvangen zet-, druk-, film- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed eventueel gecorrigeerd of goedgekeurd aan gebruiker terug te zenden dan wel deelt opdrachtgever met bekwame spoed schriftelijk aan gebruiker mee of het gekeurde overeenkomstig de opdracht is dan wel maakt opdrachtgever aan gebruiker eventuele aanmerkingen op de proef kenbaar. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning dat gebruiker de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd;
5.2 Elke op verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 6 - Aangeleverd materiaal, verstrekte zaken en retentierecht
6.1 Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er - voorafgaande aan de levering van gegevens, bescheiden, materiaal en/of producten - van de betreffende informatiedragers kopieën/schaduwbestanden worden gemaakt. Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval deze gegevens tijdens de bewaring bij gebruiker verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient opdrachtgever op verzoek van gebruiker de betreffende gegevens opnieuw te verstrekken;
6.2 De kosten van verzending aan gebruiker van het te leveren materiaal en dergelijke en de opslag daarvan komen voor rekening van opdrachtgever;
6.3 Gebruiker is gerechtigd over het aangeleverde te beschikken als ware dit haar eigendom;
6.4 De door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geleverde materialen en gegevens worden voor de opdracht aangewend en afdoende beveiligd opgeslagen;
6.5 Gebruiker is gerechtigd de zaken die zij van opdrachtgever onder zich heeft onder zich te houden tot opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens gebruiker heeft voldaan, tenzij opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 7 - Wijziging van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;
7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

Artikel 8 - Levering
8.1 Levering geschiedt af adres van gebruiker, tenzij partijen anders overeenkomen;
8.2 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;
8.3 Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever;
8.4 Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen;
8.5 Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen;
8.6 Indien gebruiker gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld;
8.7 Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Gebruiker is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 9 - Onderzoek, reclames
9.1 Opdrachtgever is gehouden de verrichte werkzaamheden c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen acht dagen te (doen) onderzoeken. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen vier dagen na ontdekking te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren;
9.2 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde;
9.4 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum;
9.5 Na het verstrijken van opgemelde termijnen wordt opdrachtgever geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 10 - Prijzen
10.1 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, vermeld in Euro's. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;
10.2 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren met meer dan 6 % is gebruiker gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 11 - Betaling
11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op;
11.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente c.q. wettelijke rente hoger is in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
11.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
11.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van gebruiker totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;
12.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren;
12.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
12.4 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 13 - Incassokosten
13.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 250,00;
13.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
13.3 Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14 - Annulering
14.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst met gebruiker tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren voordat gebruiker met de uitvoering is begonnen, wordt 10% van het overeengekomen prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten bij opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;
14.2 Indien opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door gebruiker aangeschafte zaken zoals materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, is opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen;
14.3 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 15 - Opschorting en ontbinding
15.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
15.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
15.4 Gebruiker behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 - Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Bij het einde van de overeenkomst zullen de door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken eerst worden geretourneerd dan wel vernietigd, zulks naar keuze van opdrachtgever, nadat gebruiker gebleken is dat opdrachtgever aan alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan;

Artikel 17 - Aansprakelijkheid
17.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
17.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor:
- afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven;
- voor schade aan door gebruiker van opdrachtgever ontvangen en door gebruiker te bewerken of te verwerken materialen of producten indien opdrachtgever aan gebruiker niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten;
- voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
- onrechtmatig of ondeskundig gebruik door opdrachtgever van het geleverde;
17.3 Indien gebruiker aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
17.4 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij gebruiker te worden ingediend;
17.5 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 18 - Risico-overgang
18.1 Opdrachtgever dient de zaken direct na gereedkomen af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor opdrachtgever beschikbaar zijn of ter aflevering bij opdrachtgever worden aangeboden, doch niet door opdrachtgever worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van gebruiker;
18.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld;
18.3 Het verzenden van de uitgevoerde opdracht geschiedt voor risico van opdrachtgever.

Artikel 19 - Overmacht
19.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
19.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker en elektriciteitsstoring worden daaronder begrepen;
19.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen;
19.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

Artikel 20 - Geheimhouding
20.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
20.2 Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 - Intellectuele eigendom en auteursrechten
21.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet;
21.2 Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, drukwerken, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, verkocht, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;
21.3 Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 - Modellen
22.1 Is aan opdrachtgever een model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen;
22.2 Afwijkingen in kleur kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame.

Artikel 23 - Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 


 

AUTOBELETTERINGXL is onderdeel van PRINTCONCEPTS BV.
Digitale print producties voor Retail en Business to Business. 
Is gevestigd aan de Hambakenwetering nr 26, 5231 DC ’s-Hertogenbosch.

Telefoon nr.: 073-6111144, e-mail: info@autobeletteringxl.nl
KvK 16061371 - BTW nr. NL 8032.67.848.B01